Farnost

Historie Farnosti Brno- Žabovřesky

      Obec Žabovřesky patřila v minulosti do komínské farnosti. Ve třicátých letech 20 století, žilo v Žabovřeskách (už jako v součásti města Brna) přibližně 15 tisích obyvatel. Vznikla proto snaha vybudovat zde nový kostel. V roce 1939 přišli do Brna-Žabovřesk salesiáni,   kteří zde vybudovali novou kapli a oratoř. Ta zde fungovala až do roku 1950.

    Po roce 1990 byla komunita salesiánů v Brně-Žabovřeskách obnovena a podařilo se vybudovat kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů.

 

Slavnost posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice

 .  Slavnost  posvěcení kostela byla stanovena na 27. května 1995 na 10 hodin. Světitelem byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Kromě brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho zde byl i host z Bulharska - biskup Christo Projkov.

     Slavnostní pontifikální bohoslužba začala v 10 hodin průvodem do kostela, kde P. Baran zahájil slavnost přivítáním všech hostí. Krátce uvedl historii stavby kostela, představil projektanta kostela Ing. J. Opatřila, ředitele Moravostavu, který kostel postavil, Ing. R. Sedláka, a pana J. Drábka a Ing. Mikela, kteří prováděli stavební dozor. Také uvedl technické údaje nového chrámu.

     Biskup Cikrle zahájil vlastní obřad žehnáním vody, pokropením lidu, stěn nového kostela a oltáře. Po vyznání víry následovala zásvětná modlitba a pomazání oltáře a stěn kostela. Po litaniích ke všem svatým následoval akt vkládání ostatků do oltáře. Do kamenného oltáře byly vloženy ostatky svatého Jana Boska, svatého Jana Sarkandra a blahoslaveného Filipa Rinaldiho. Dále následovala zásvětná modlitba, pomazání oltářní desky a stěn kostela olejem na čtyřech místech vyznačených křížem, okuřování oltáře a kostela kadidlem. Obřad skončil osvětlením oltáře a kostela. Následovala bohoslužba oběti. Po závěrečné modlitbě byla přenesena Nejsvětější svátost do nového svatostánku. Následovalo požehnání obou biskupů, propuštění lidu a závěrečný zpěv s odchodem liturgického průvodu.

     Na tuto slavnost nacvičil velký pěvecký sbor pod vedením Radko Fronce s varhaníkem Stanislavem Kostkou Vrbkou skladby: Ecce sacerdos magnus, žalmy k příslušným částem bohoslužby, Lodate Maria, Vítej, Don Bosco, vítej, Buď tobě sláva od Händla, Laudate Dominum, Ave Maria, kterou autor Zdeněk Pololáník složil pro tuto slavnost, dále sbor zpíval Alleluja, Pán z mrtvých vstal a na závěr Pomocná matko od G. Capossiho. Při průvodu do kostela, pokropení lidu, svatém přijímání, uložení NejsvětěIší svátosti do svatostánku a odchodu liturgického průvodu, zpíval lid písně z jednotného kancionálu.. Tyto písně spolu s celým pořadem se nacházely na programu slavnosti, který byl všem lidem rozdán.

     Před obřadem lidé také obdrželi barevné skládačky, na kterých byl vyobrazen postup výstavby oratoře spolu s textem Pamětní listiny uložené do základního kamene. Tuto skládačku sestavil Bohumil Kovařík, fotografie zhotovil František Zouhar.

     Kostel, jehož kapacita je přibližně 500 lidí, nestačil pojmout takové množství účastníků svěcení. Proto byly v podzemním sále, který má zhruba stejnou kapacitu jako kostel, a na různých místech na hřišti nainstalovány televizory s velkými obrazovkami, aby i všichni lidé, kteří se nedostali do kostela, mohli sledovat celou slavnost. Po skončení slavnosti dostali všichni lidé zdarma občerstvení.

     Odpoledne v 15 hodin byl v novém kostele koncert pěveckého sboru "Amicita - Foerster" a svátostné požehnání. Po něm následovaly v podzemním sále divadelní scénky. V ostatních prostorách a na hřišti panovala volná zábava.

     Druhý den, v neděli 28. května ve 14 hodin, byli v novém kostele vysvěceni na kněze jáhni Josef Mendl z Brna, Zbyněk Schneider ze Zlína a Tomáš Mareš z Prahy. Svěcení vykonal opět brněnský biskup Vojtech Cíkrle.

     Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů s oratoří

     Nový kostel má tvar čtvrtkruhu, poloměr v půdoryse je přibližně 25 metrů. Vrchol čtvrtkruhu je zkosen kvůli vhodnému umístění presbytáře. Kapacita bohoslužebného prostoru je 500 lidí (200 sedících a 300 stojících). Na kůru může zpívat až stodvacetičlenný sbor. Jsou zde digitální dvoumanuálové varhany, které dodala italská firma Viscount. Pod kůrem je prosklená víceúčelová místnost, která je vyhrazena zejména pro matky s dětmi. Věž je vysoká 35 metrů a šikmo zakončená tak, že její stěny tvoří ramena kříže.

V sobotu 25. května 1996 požehnal generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek zvony pro kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. Největší zvon nese jméno Panny Marie Pomocnice, váží 214 kg a je laděný do cis. Prostřední zvon nese jméno svatého Jana Boska, váží 144 kg a je laděný do dis. Nejmenší zvon nese jméno svatého Václava, váží 96 kg a je laděný do fis. Všechny tři zvony odlil ve své dílně zvonař Josef Tkadlec z Halenkova na Vsetínsku. Uchycení zvonů a jejich pohon projektoval a provedl Ing. Pavel Kilián z Bosonoh.

     Slavnost byla zahájena v 9 hodin modlitbou růžence, zpěvem mariánských písní a dechovou hudbou. Pak byl vysvětlen význam zvonů, podána informace o jejich patronech. Po požehnání byly zvony vyzvednuty a umístěny na věž. Odpoledne ve 14 hodin byla májová pobožnost, slavnostní Te Deum a svátostné požehnání, po kterém následoval v kostele koncert duchovní hudby, v podzemním sále se hrálo loutkové divadlo.

     24.5. 1997, na slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, po mši svaté požehnal biskup Vojtěch Cikrle novou křížovou cestu od akademického malíře Milivoje Husáka. Současně byl požehnán základní kámen pro budovu komunity. Odpoledne byla pobožnost křížové cesty a požehnání. Slavnost byla zakončena mariánským pásmem v sále střediska mládeže pod kostelem. Pod kostelem je sál sloužící pro divadla, přednášky, koncerty, konference, ale i jako velká herna s ping-pongovými stoly. Kapacita sálu je 300 lidí.  Součástí sálu je také jeviště a kuchyně. V podzemí je také další víceúčelová místnost a několik dalších místností sloužících. V přízemí vedle chrámového prostoru je sakristie kněží a sakristie ministrantů, kancelář, toaleta a čtyři místnosti pro ubytování návštěv. Celý objekt je bezbariérový.

     

Samostatná farnost byla zřízena k 1.lednu 2000.

Aktuální dění ve farnosti na: brno.sdb.cz/farnost/