Salesiánky

Příchod řádu do ČR

     Počátky díla Dcer Panny Marie Pomocnice (salesiánek) jsou úzce spjaty s českými salesiány. Jsou to právě oni, kteří pod vedením P. Ignáce Stuchlého SDB založili 28.9.1927 ve Fryštáku malé gymnázium pro chlapce. Brzy se však objevily i dívky, mezi kterými můžeme jmenovat např. Anežku Hoblíkovou, Františku Janákovou a Marii Bartuškovou z Brna, které se zajímaly o salesiánskou spiritualitu.Salesiáni poslali tyto tři jmenované do Itálie na formaci k sestrám salesiánkám. Dvě z nich po absolvování formace a složení slibů byly poslány do misií, Anežka Hoblíková do Brazílie a Františka Janáková do Dominikánské republiky. Marie Bartušková musela ze zdravotních důvodů ukončit formaci a vrátit se do vlasti.

     Během nacistické okupace pověřil P. Stuchlý ředitele brněnské komunity salesiánů P. Josefa Lepaříka SDB a následně P. Františka Míšu SDB, aby vyhledali alespoň šest dívek, které by měly zájem odjet do Itálie na formaci a po ní se potom vrátit do vlasti jako sestry salesiánky, Dcery Panny Marie Pomocnice. V té době zde byly již některé dívky, které pravidelně navštěvovaly salesiánskou oratoř, pomáhaly, kde bylo třeba a postupně převzaly starost o dívčí mládež. Později tato děvčata založila Kroužek Panny Marie Pomocnice.

     V roce 1947 odjela na formaci do Turína Anna Otradovcová. Alena Vojtková v roce 1948 odjela na Slovensko. Stojí za zmínku, že Alena Vojtková začala noviciát v Nitře, po zásahu režimu proti ženským řeholím byla však policií odvezena do svého domova. Svoje první sliby složila tajně ještě před oficiálním ukončením noviciátu. Každý rok je pak tajně obnovovala před spolehlivým knězem nebo sama po dobu 40 let. Věčné sliby mohla skládat až 8.12.1991. V roce 1948 přišel komunistický převrat a veškeré výjezdy do zahranicí byly zakázány. V roce 1948 si podala žádost na biskupský ordinariát v Brně Věra Vorlová, která odjela do Turína v dubnu 1949. Musela však v Itálii zůstat přes 50 roků kvůli nepříznivé politické situaci v naší zemi.

     Řada salesiánů, přestože riskovala nové zatčení, začala navazovat na své dřívější působení mezi mládeží. Jedním z nich byl i P. Josef Lepařík, SDB. Ten po návratu z vězení v roce 1959 začal zakládat skupinky děvčat, která se rozhodla složit soukromé sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Nejdříve byla založena skupina v Ostravě. Další společenství se vytvořilo v Brně. Dívky se každý měsíc scházely na cvičení šťastné smrti, studovaly životopis Dona Boska, některé se i věnovaly děvčatům. Po Ostravě a Brnu začal P. Lepařík dojíždět také do Prahy, kde jádro společenství tvořily sestry Netušilovy.

     V roce 1973 Dominus požádal hlavní představenou FMA o povolení zvláštní formace za pomoci salesiánů během výjimečné politické situace, která u nás panovala. V té době byla hlavní představenou Matka Ersilia Canta. Její odpověď z Říma byla negativní. Došlo tedy k novému jednání mezi panem inspektorem a kardinálem ThDr. Štěpánem Trochtou SDB, litoměřickým biskupem. Pan kardinál navrhl, že je ochoten založit diecézní kongregaci, v níž by zájemkyně o Dcery mohly žít a pracovat v duchu sv. Jana Bosca. Po nějakém čase však dovolení z Říma přišlo. Povolení pro začátek formace-noviciátu dostaly dívky do 30 let věku pod vedením "novicmistrové-salesiána" P. Milana Franka SDB. 8.12.1980 skládaly své první sliby tři sestry: Marie Zímová, Marie Hušková a Jana Tauchmanová. Následně pak sestry obnovovaly své sliby každý rok buď v Čechách či na Slovensku. Skupina dívek, které měly salesiánské povolání se rychle rozrůstala. Tři výše zmíněné sestry dostaly povolení skládat své věčné sliby v roce 1984. Mezitím přišla kladná odpověď od hlavní představené, aby i starší kandidátky mohly skládat své sliby. 30.prosince 1984 složily své sliby: Anna a Marie Netušilovy, Helena Koutecká, Marie Poděbradská a Milada Kašparová. Všechny sestry se snažily žít salesiánským životem FMA, před státem však figurovaly jako normálně zaměstnaní lidé. Sestry v Ostravě bydlely společně, sestry v Hradci bydlely jednotlivě.

     Po pádu komunismu sestry začaly bydlet společně v komunitách, a to sice v Praze Karlíně a v Brně. V roce 1990 převzala hlavní představená tyto dvě komunity do své péče. Sestry byly a jsou ještě i v současnosti posílané na počáteční formaci (postulát a noviciát)   do Itálie. V roce 1996 existují již 4 komunity: Brno (dům pro děti z problematických rodin), Hradec Králové (internát), Praha Karlín (Dívčí katolická škola, Církevní mateřská škola          a oratoř) a Praha Kobylisy (počáteční formace aspirantek). 15. srpna 1995 hlavní představená sr. Marinella Castagno založila dekretem Česko-Litevskou vizitatorii, jejíž patronkou se stala Panna Maria Neposkvrněná. První představenou této vizitatorie byla jmenována sr. Mercedes Alvarez ze Španělska. V roce 1996 byla založena komunita v Plzni (středisko volného času) a v roce 1999 v Ostravě (Salesiánský dům dětí a mládeže). V roce 1997 sr.Mercedes Alvarez požádala o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů a na její místo byla jmenována sr. Jitka Fišerová. Po šesti letech ji vystřídala sr. Věra Vorlová. V roce 2009 se stala představenou česko-litevské inspektorie sr. Marie Tkadlecová.

Poslání řádu

     Poslání Dcer Panny Marie Pomocnice je zaměřeno na mladé lidi z lidových vrstev          ve všech etapách vývoje, především však na dívky a ženy. S přednostní láskou dona Boska a matky Mazzarellové     se věnujeme těm nejchudším, tedy těm, kteří z různých důvodů mají menší možnosti úspěchu a jsou více vystaveni nebezpečí.

     Působení sester salesiánek

     Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice má sídlo v Praze Kobylisích a působí v těchto městech České republiky : Brno, Hradec Králové, Plzeň, Ostrava, Praha Karlín, Praha Kobylisy.

Příchod řádu do Brna

     Sestry začaly bydlet u P. Hynka ( říkaly mu krycím jménem "pan domácí") už během totality, a to sice od roku 1987. Byla to Jitka Fišerová a Ludmila Němcová. Povolení k otevření řeholního domu a zřízení veřejné kaple v Brně-Žabovřeskách, ulice Maničky 1, bylo ke dni 1.11.1990.

Sestry a bratři žijící v domě na Maničkách 1 v Brně-Žabovřeskách

     P. Václav Hynek (21.9.1908 - 15.9.1993) pocházel ze Lhoty u Dobrušky v Čechách. Vyučil se malířem. V roce 1928 přišel do Fryštáku. Po propuštění z internace v Oseku a Želivu bydlel v Brně a staral se o mladé spolubratry, kteří tam pracovali nebo studovali. Sám pracoval jako sklenář v nemocnici. Za styk se spolubratry byl odsouzen na tři roky do vězení. Po propuštění se opět vrátil do Brna. Koupil dům, kde se mohli scházet spolubratři a který se stal postupně majetkem u nás začínajících sester salesiánek. Byl vyhledávaným zpovědníkem. Stále vyrovnaný, usměvavý, ctnostně chudobný, připravený komukoliv pomoci. Skonal na svátek P. Marie Bolestné v přítomnosti sester FMA, které ho obětavě dlouhodobě ošetřovaly. Dožil se 85 let. Očekává vzkříšení v salesiánském hrobě v Brně.

    Dále v tomto domě bydleli: 

     Petr Chovanec  -  v letech 1979 - 1981

     Marie Světničková - v letech 1985 - 1991

     Fišerová Jitka  -  v letech 1987 - 1989

     Němcová Ludmila -  v letech 1987 - 1989

 

Představené  komunity Brno:

     1. Fišerová Jitka                  1990 - 1991

     2. Tauchmanová  Jana        1991 - 1994

     3. Vojtková Alena                 1994 - 1996

     4. Kůsová Zdeňka                1996 - 1999

     5. Němcová Ludmila            1999 - 2001

     6. Koudelková Hana             2001 - 2007

     7. Tkadlecová Marie             2007 - 2009

     8. Kučerová Marie                2009 - 2015

     9. Liškutínová Eva             2015 -

Sestry v komunitách po pádu totality:

     Kotvrdová Marie                             1990 - 1993

     Němcová Ludmila                          1990 - 1992, 1999 - 2001

     Hořínková Anna                             1990 - 1993, 1994 - 1995, 2011 -

     Hanáková Markéta                         1990 - 1991 (postulantka)

     Koudelková  Hana                          1990 - 1991(postulantka), 2001 - 2007

     Vojtková Alena                                1991 -

     Chudíková Magdalena                    1991 - 1992 (aspirantka), 1995 - 1998, 2004 - 2006

     Rozkydalová Johana                       1991 - 1992 (aspirantka)

     Sachová Janina                               1991  1992 (aspirantka), 2014 -

     Mráčková Marie                               1991 - 1993 (aspirantka)

     Mikysková Pavlína                          1992 - 1993 (aspirantka)

     Švédová Zdeňka                             1992 - 1993 (aspirantka)

     Tkadlecová Marie                            1992 - 1993 (aspirantka), 1996 - 1999, 2006 - 2009,                                                                   2015 -

     Kučerová Marie                               1993 - 1996, 2006 - 2015

     Hemalová Ludmila                           1994 - 1998

     Frkalová Vlasta                                1995 - 1996, 2004 - 2012

     Chlupová Dagmar                           1997 - 1998 (aspirantka)

     Kašparová Pavla                             1997 - 1998 (aspirantka)

     Kokulová Jana                                1997 - 1998 (aspirantka)

     Kosmáková Marie                           1997 - 1998 (aspirantka)

     Neudorflová Jana                            1997 -1998 (aspirantka)

     Vybíralová Markéta                         1997 - 1998 (aspirantka)            

     Chorovská Jamila                            1998 - 2002

     Hušková Marie                                 1999 - 2006

     Rybecká Ludmila                              1999- 2000  

     Geršlová Pavla                                 2000 - 2001

     Korousová Zdeňka                           2002 - 2004

     Švédová Zdeňka                              2002 - 2003

     Fišerová Jitka                                   2003 - 2004

     Čermáková Milena                           2007 - 2012

     Landrová Olga                                 2009 - 2011

     Veselovská Diana                            2011 - 2014 

     

     Současnost viz brno.sdb.cz/kdo-jsme/dcery-panny-marie-pomocnice/